Indberetning af fødselsanmeldelse (Fødselsindberetning)

Servicen muliggør elektronisk anmeldelse af fødsler til CPR/Den elektroniske Kirkebog via National Serviceplatform (NSP).

Ministeriet for Ligestilling og Kirke stiller elektronisk anmeldelse af fødsler til CPR/Den elektroniske Kirkebog, til rådighed via National Serviceplatform (NSP).
Servicen muliggør anmeldelse af fødsler direkte fra et hospitals systemer til CPR/Den elektroniske Kirkebog.

Fødselsindberetningsservicen på NSP understøtter jordemoderens elektroniske anmeldelse af fødsel beskrevet i § 2 i Bekendtgørelse nr 1144 af 30/09/2010 om anmeldelse af fødsler.

Den Fødselsindberetningsservice der udbydes på NSP, gør det muligt for et lokalt it system at anmelde fødsler ved hjælp af de standarder og metoder, der er vedtaget for sundhedsvæsenet.

Denne service understøtter ikke fødselsanmeldelse til den kommunale sundhedspleje.

Teknisk beskrivelse (Målgruppe: brugere af servicen)
Til forskel for den ”Jordemoderservice” som Ministeriet for Ligestilling og Kirke udstiller på internettet, er Fødselsindberetningsservicen på NSP beriget med funktionalitet der ”veksler” et standardkald fra et lokalt it system til en form, der forstås og accepteres af den service der udbydes af kirkeministeriets webservice (Jordemoderservicen).


 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Illustration af komponenterne og ansvarsfordelingen imellem parterne.


Adgang til Fødselsindberetning på NSP etableres ved at udstille en snitflade til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes webservice for jordmoderanmeldelsen på alle NSP instanser. Derved er det muligt at foretage systemteknisk indberetning af fødselsanmeldelse baseret på DGWS.

Yderligere teknisk information og dokumentation findes under National Serviceportal -NSP.


Målgruppe for service
Alle services der udbydes på den Nationale Serviceplatform kan kun anvendes af systemer (system-til-system integration).

Fødselsindberetningsservicen er målrettet jordemødre, der gennem fagsystemer registrerer basale kirkebogs-orienterede informationer om en fødsel, dvs. barnets fødselsoplysninger samt moderens og faderens cpr-nummer.

Hvordan tilgås servicen.
Fødselsindberetningsservicen udstilles på NSP.
Tilgang til servicen kræver at de organisatoriske og tekniske forudsætninger listet nedenfor, er opfyldt.

Hvilke krav stilles til adgang
Organisatoriske forudsætninger:
Da Fødselsindberetningsservicen er en service, der udbydes på NSP kræver det, at følgende organisatoriske forhold er på plads for at servicen kan anvendes:

  • Der er indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen (tidligere NSI) om brug af NSP (NSP Serviceaftale)
  • Der er indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om anvendelse af Fødselsindberetningsservicen specifikt
  • At organisationen (defineret ved CVRnr.) har tilladelse til at udtage CPR numre

Tekniske forudsætninger
Da Fødselsindberetningsservicen udstilles på NSP (både dNSP og dNSP), er det teknisk muligt at få adgang til servicen fra både regionale it-systemer og fra it-systemer, der gør brug af den centrale NSP-instans.

Følgende tekniske forudsætninger skal være opfyldt:

  • Det kaldende it-system skal have adgang til NSP.
    Se separat vejledning i tilslutning til NSP for yderligere information om processerne for tilslutning til NSP. 
  • Det kaldende it-system skal have et gyldigt virksomheds- eller funktionscertifikat (VOCES eller FOCES). 
  • Det kaldende it-systemet skal kunne håndtere de generelle krav til sikkerhed og billethåndtering i SOSI-føderationen (læs evt. mere om DGWS, billetter og SOSI under Vejledninger og links). 
  • Da Fødselsindberetningsservicen udstilles som en DGWS webservice, er det en forudsætning, at det kaldende system kan generere DGWS kald.

Beskrivelse af funktionalitet
Servicen modtager de nødvendige data i en fødselsanmeldelse fra et lokalt it-system på f.eks. et hospital, konverterer kaldet til det format som Ministeriet for Ligestilling og Kirkes jordemoderservice kan modtage. Data valideres af Ministeriet for Ligestilling og Kirkes jordemoderservice. Ved fejlbehæftede data returneres en fejl til det lokale it-system. Ved validering uden fejl registreres fødselsanmeldelsen i CPR registeret/Den elektroniske Kirkebog.

Relaterede services 
National Serviceplatform
Nationale Servicedesk  (nspop.dk)
Andre services der udstilles på NSP

SLA
Fødselsindberetningsservicen er tilgængelig 24x7x365

Vejledninger og links 
Den Gode Webservice 1.0.1 

SEAL Java
Bemærk at SOSI Programmers Guide også findes her. 

SEAL.NET 

Skabelon til aftale om brug af service på NSP 

Skabelon til aftale om brug af fælles testmiljøer 

Vejledning til brug af de fælles testmiljøer 

Relevant dokumentation 
Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen som overordnet beskriver de processer, der skal gennemføres før Fødselsindberetningsservicen kan tages i brug. Vejledningen dækker de forberedende skridt, der skal gennemføres, samt eventuelle juridiske afklaringer og indgåelse af aftaler om brug af servicen.

Derudover har Ministeriet for Ligestilling og Kirke udarbejdet en teknisk dokumentationspakke, som indeholder snitfladebeskrivelse for jordemoderservicen samt eksempler på kald og svar. 

Oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen
Håndbog til Personregistrering - SOAP services. Ajourføringsservice - Servicespecifikation Jordemoderanmeldelse 
Håndbog til Personregistrering - SOAP services. Etablering af en SOAP klient 
Jordemoderanmeldelse Systembeskrivelse
Soap Klient bruger vejledning

Eksempelklient til kald af Fødselsindberetningsservicen 

 

Aktuel status : Status  grøn


Seneste driftsbeskeder

Servicevindue på Sundhedsdatanettet - NSP Fødselsindberetning
Servicevindue på Sundhedsdatanettet den 06.05.2014 00:00 til 06.05.2014 06:00. I det nævnte tidsrum kan NSP Fødselsinberetning i perioder være utilgængelig.
Opdateret: 06-05-2014 kl. 12:46
Oprettet: 05-05-2014 kl. 17:26

Servicedesk

Teknisk eller forretningsmæssig henvendelse alle tider:
+45 7222 8601
Åbningstid: 24-7-365
Læs mere på supportsiden her

Få driftsinformation

Tilmeld dig til mailservice for driftstatus eller brug RSS icon32 RSS feed